Friday, September 30, 2011

கின்னியா பாடசாலைகளுக்கு தளபாடங்கள்.

கின்னியா மூதூர் கல்வி வலயத்திலுள்ள அதிகஷ்டப் பாடசாலைகளில் மாணவர்களின் வாசிப்புப் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு வகுப்பு ரீதியான தனியான வாசிப்பறைகளுக்கான தளபாடங்கள் புத்தகங்கள் அன்மையில் வழங்கப்பட்டன.

இவை கின்னியா கல்வி வலயத்தில் 16 பாடசாலைகளுக்கும், மூதூர் கல்வி வலயத்தில் 09 பாடசாலைகளுக்கும் விநியோகிக்கப்பட்டன.

இந்நிகழ்வு நூம் டூரீட் நிறுவனத்தின் நிதி அனுசரணையுடன் கின்னியா விஷன் அமைப்பினரால் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

0 comments :

Copyright www.ilankainet.com All right reserved.
Designed and Hosted By : ilankainet.com
To contact us : ilankainet@gmail.com